Tuesday, February 18, 2014

Монголчууд бид ийм хэмжүүртэй байсан. Одоо ч бас үүнийг хэрэглэх нь бий. Харин эдгээр уламжлалт хэмжүүрийг харь хэл рүү хэрхэн орчуулдаг бол?


No comments:

Post a Comment